Бурхан яагаад бяцхан хүүг сонгосон юм бол?

Энэ завгүй өдөр хоногууд дунд Бурхан бидэнд амар тайвнаа өгч, бидэнд Бурханы Хүүгийн тухай эргэцүүлэн бодох цаг завыг өгөх болтугай. Учир нь Есүсийг харахдаа бид Бурхан Эцэгийг хардаг. Эцэгийг харахдаа бид Түүний бидэнд бэлдсэн мөнх амийг хардаг билээ.