Та үнэхээр Христэд итгэгч мөн үү?

Хэрвээ та Есүс Христийг дахин ирэх үед ийнхүү гологдохыг хүсэхгүй л байгаа бол Бурханы хүүхэд болохын тулд юу хийх ёстойгоо мэддэг байх хэрэгтэй. Үнэндээ чуулганд хамрагдаж, удирдах зөвлөлд нь үйлчилж тэр бүү хэл сайн хүн байх нь ч Бурханы хүүхэд болохтой огт хамаагүй юм. Хэрвээ тийм бол юу хамаатай байх вэ?