Дотоод амьдрал

Танд зориулагдсан энэ амьдралаар амьдарч эхлэх эхний алхам бол Бурхан Өөрөө таны дотор оршдог, та Хүүгийнх нь дотор оршдог гэдгийг үнэн сэтгэлээсээ хүлээн зөвшөөрөх. Дараагийн алхам нь Христийн Сүнс бидний сүнс дотор хөдөлдөг. Тиймээс бид Түүнтэй холбогдож, Түүгээр замчлуулж, биднийг залруулан чиглүүлэх юм. Энэ бодит алхамуудыг жинхэнээсээ хийж эхлэхэд Христийн оршин буйг мөн агуу Түүний амь амьдралыг дотроо улам мэдрэх болно. Биднийг бүтээсэн Эцэгтэйгээ Тэр цуг оршин байдаг шиг бид ч мөн адил Түүний дотор оршдог! Энэ тухай та Зохиогч Зохиогч Эрнест О’нэйлын Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.