Өөрт байгаа нөөцөөр бусдад туслах нь

Исаиа 40:29
Тэр эцэж ядарсанд тэнхээ өгч, Чадал барагдсанд нь хүч нэмдэг.
Хайрын үйлдлүүдийг хийх үед өөрт байгаа нөөцөөр бусдад туслах тухай #ХүчитҮр нэвтрүүлгээс сонсоорой.