ХРИСТИЙГ ДАГАХ АМЬДРАЛД ХАМТДАА

Та цуглаанд тогтмол явдаг уу? Хэрэв үгүй бол доктор Чарльз Стэнлийн номлолоор бэлтгэн явуулдаг энэ удаагийн дугаараар “Яагаад таныг цуглаанаас холуур яваад байгаа” талаар ярилцах болно. Итгэгч хүмүүсээр өөрийгөө хүрээлүүлж байдаг хүмүүс итгэлийн үр жимс гарган амьдрах нь амархан байдаг байна. “Христийг дагах амьдралд хамтдаа” гэсэн сэдвээр хичээлээ хүлээн авна уу.