Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2021/11/19

#ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөрөөр
- Чимээгүй цаг | Ариун мэдрэмж ба бүх төвөгтэй асуудлуудад библийн дагуу хандах нь
- Гэрчлэлийг моодонд оруулъя |Төгсбэлэгийн гэрчлэл
- Христитгэлт номын булан | Үүле Халесбигийн “Залбирлын ертөнцөөс” ном
- Айлаас эрэхээр авдраа уудалъя| "Харвест" кофе
- Онцлох магтаал |Христ надад хангалттай
- Библи сонсгол |Еврей 7-8 бүлэг
- Монгол чуулганаа мэдэцгээе |"Сэргэлт" Христийн чуулганы ахлагч Мөнгөнцэцэг
- Библийн тойм тайлбар | Матай 6:1-7:29 бүлгээр бэлтгэсэн хичээлийг сонсох болно.