Та хэний хүүхэд вэ?

Хүсвэл Бурханыг, бас Түүний хайрыг үгүйсгэх эрх чөлөө танд бий. Хичнээн үгүйгэгдсэн ч Түүнээс гадуур орших ямар ч амьдрал оршин тогтнохгүй гэдгийг Бүтээгч маань мэдэх учраас танд зориулсан хайрын үнэн рүү таныг авчрах гэж Тэр таныг хүүгийнхээ дотор байлгахаар шийдсэн. Хүмүүс бид бие даасан, амин хувиа хичээсэн амьдралаараа дотор маань байх Христийн сүнсийг боомилон шахдаг. Гэтэл Бурхан өөрийгөө бидний нигүүлсэл дээр тавьсан болохыг та Түүний Хүү Есүсийн үхэлээс харж болно. Тиймээс та бол үнэхээр Бүтээгчийнхээ хүүхэд нь юм.
Энэ тухай та Зохиогч Зохиогч Эрнест О’нэйлын Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.