Хөршөө хайрлаж, хэрэгцээг нь олж харах нь

Есүсийн хэлснээр, бид хөршөө өөрийн адил хайрлах ёстой. Бид энэ цаг үед энэхүү тушаалыг хэрхэн биелүүлэх вэ?
Есүсийн заан сургаж, үйлдэж байсан шиг зүрх сэтгэлээр хандан үйлчлэхэд суралцъя. Матай 25:31-46