Бурхан та хоёр хамтдаа эрх чөлөөтэй байж болох уу?

Бидний бодол сэтгэлгээнд тодорхой байдал хэрэгтэй. Мэдээж хүн бүр энэ амьдралд үйлдэж, ярьж, бодож сэтгэхээр заяагдсан. Бодол сэтгэхүй, яриаг маань чиглүүлэх чөлөөт хүсэл бас бидэнд өгөгдсөн. Тэгэхээр хэн ч байсан та гадны хүчин зүйлсэд живэхгүйн тулд хүслээ ашиглах хэрэгтэй болно. Тэгвэл таны амьдралыг тэр чигээр нь урьдчилан хардаг, мэргэн ухаантай. Бас таныг Өөртөө дуулгавартайгаар ирэхийг нигүүлсэнгүйгээр хүлээдэг, таны үйл хөдлөл, хэлэх зүйлийг чинь өдөр бүр удирдаж чадах тэр НЭГЭН-д сэтгэл амар итгэж найдсанаар энэ бүхнийг хийх боломжтой гэж үү?
Энэ тухай та Зохиогч Зохиогч Эрнест О’нэйлын Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой