Үнэ цэнтэй хайр

Үнэндээ бид Бурханд хэрэгтэй ямар нэгэн зүйлийг нь өгч чадахгүй. Учир нь Бурханд бүх зүйл бий. Гэхдээ бид Түүнд хүссэн зүйлийг нь өгч чадна. Энэ бол бидний зүрхнээс ундрах хайр юм.
Тэгвэл танд Бурханд хайртай учраас Түүнд ямар нэгэн үнэ цэнэтэй зүйлээ зориулсан тохиолдол бий юу?