Бурханд хэрхэн талархах вэ?

Бурханы хийсэн агуу үйлсийн улмаас бид Бурханыг хайрлах агуу их өртэй юм. Тиймээс ч элч Паул хэлэхдээ, “Христийн хайр биднийг албаддаг... амьд байгсад цаашид өөрсдийн төлөө бус, харин өөрсдийнх нь төлөө үхээд, амилуулагдсан Түүний төлөө амьдрах ёстой” (2 Коринт 5:14-15) хэмээн сургасан байдаг.