Бурхан итгэмжит байдлыг шагнадаг

Үнэхээр бидний амьдралд ямар ч хүнд хэцүү асуудал тулгарсан байлаа гэсэн Бурхан биднийг хэзээ ч орхихгүй гэдгийг Дуулал номонд тодорхой өгүүлсэн байдаг. Дуулал 9-р бүлэг “Нэрийг тань мэдэгсэд Танд найдна. ЭЗЭН, Өөрийг тань эрэн хайгчдыг, Та орхиогүй билээ” (эшлэл 10) хэмээн шүлэглэсэн байдгийг та үргэлж санаж яваарай.