Христмас баярын хүрэм

Есүс бидний төлөө бяцхан хөвгүүн болон дэлхийд ирж, эгэл жирийн амьдралаар амьдран, эцэст нь аймшигт модон загалмай дээр бидний гэм нүглийг цагаатгахын төлөө амиа өгсөн. 
Тиймдээ ч Библид хэлэхдээ, “Нигүүлслийн учир итгэлээрээ аврагдсан нь та нараас бус харин Бурханы бэлэг” (Ефес 2:8) хэмээн тунхагласан байдаг билээ.