Бурхантай харилцах харилцаагаа хэрхэн дахин сэргээх вэ?

Бид Бурхантай харилцах харилцаагаа хэрхэн дахин сэргээх вэ? 
Батшебатай завхайрснаас болоод Бурхантай харилцах харилцаа нь тасрах үед Давид залбирч, бүх зүрх сэтгэлээ Бурханы өмнө шударгаар уудлан ярьсан байдаг. Дуулал 51-р бүлэгт энэхүү залбирлыг тэмдэглэн үлдээсэн байдаг. Энэ бол таны хийх ёстой эхний алхам юм. Бурхан таныг хүлээн авч, Тантай хамт байхыг танаас ч илүү хүсэж байгаа гэдгийг та ойлгоорой.