Христийн доторх амьдрал|Колоссай 3:6-25

Бурханы амар тайван бидний оюун санааг дүүргэж, улмаар бидний толгойд эргэлдэж буй аливаа бодол санаануудыг өөрчилдаг. Тийнхүү Бурханы Сүнс бидний бодол санааг Бурханы өмнө тааламжтай бодол санаа болгон шинэчилдэг.