Айх айдасгүй

Өнөө үед үл хөдлөх хөрөнгийн алтан зарчим нь “Байрлал, байрлал бас дахин байрлал” байдаг. Тэгвэл аюул заналын дунд Бурханы мутарт хоргодох нь бидний хувьд хамгийн зөв байрлал юм. Учир нь Есүс нэгэнтээ, “тэднийг хэн ч Эцэгийн гараас булааж чадахгүй” хэмээн айлдсан байдаг билээ (Иохан 10:29)