Итгэлийнхээ дагуу амьдрах нь|Ефес 4:1-13

Ефес номын эхний 3 бүлгийг судлахдаа бид Христэд итгэгчид бид Есүс Христийн дотор ямар агуу их ивээл ерөөлийг хүлээн авсан болохыг үзсэн. Тэгвэл сүүлийн 3 бүлэгт бид энэ  агуу их ивээл ерөөл, энэ их агуу сүнслэг үнэн нь эргээд бидний өдөр тутмын амьдрал дээр хэрхэн буудаг тухай үзэх болно.