Үхэл болон амьдралын ялгаа|Ефес 2:1-13

Бид нэгэн цагт үхсэн байсан. Өөрөөр хэлбэл бид ёрын муу нэгний хүлээсэн дор Бурханыг эсэргүүцэн, энэ дэлхийн зарчмаар амьдарч байсан. Бидний гэм нүгэл биднийг хүлж, Сатан биднийг хүссэнээрээ удирдаж байсан. Христ үгүй бол бид бүгд сүнсээрээ зомбинууд байх байсан.
Сүнслэг үхэл гэдэг энэ юм. Бид бие махбодоороо амьд боловч бидний сүнс үхсэн байна гэсэн үг. Харин Бурхан сүнсээр үхсэн байсан биднийг амьд болгосон.