Ариун Сүнсний жинхэнэ ажил| Ефес 1:11-23

Есүс Христийг үхлээс амилуулсан тэр л хүч өнөөдөр биднийг сүнслэг үхлээс сүнслэг амь руу хөтөлдөг. Есүс Христ энэ л агуу хүчийг Өөрийнхөө чуулганд өгсөн байна. Түүний амиллын хүч чадал биднийг өнөөдөр Түүний дотор амьтай байлгаж, биднээр дамжуулан Есүс Христийг энэ дэлхий ертөнцөд гэрчлэн харуулдаг билээ