Түүний цусаар бид аврагдсан|Ефес 1:7-10

Бурхан биднийг аварч, биднийг Өөртөө авсан нь бидний сайнаас биш харин Түүний “нигүүлслийн баялгаас” юм. Биднийг аврахын тулд Бурхан бидэнд ямар нэгэн ажил үүрэг оноогоогүй. Учир нь Тэр Өөрөө бүх төлөөсийг бүрэн дүүрэн төлсөн.