Ефес захидлын оргилд гарах нь|Ефес 1:4-6

Бурхан биднийг ертөнцийн сууриас өмнө сонгосон гэдэг үгийг сонсоод хүмүүс тэр бүр сайн ойлгодоггүй. Үл итгэгчид энэ үгийг дургүйцэн хүлээж авдаг бол жирийн итгэгчид энэ үгийг шууд итгэлээр хүлээж авч тэр бүр чаддаггүй.