Би хэн нэгний хэсэг

Сонголт бол таных. Гэхдээ Тэр цовдлогдож байхдаа таны өмнөөс шийтгэл амссан. Энэ бол Бурхан, та бидний амьдрах амьдралыг урьдчилан харахдаа “дэлхийн суурь тавигдахаас” өмнө Хүүгээсээ өөрийнх нь дотор хийх сүйрлийг тэсвэрлэхийг гуйсан. Тиймээс өнөөдөр бид муу муухай бүхнийг хийхдээ, аль хэдийн буй болсон байсан ёрын мууг бүтээж Христийн дотор сүйрлийг буй болгосон. Энэ бол бидэнд харанхуйг авчрах сүйрлээс үүдсэн найдваргүй байдал юм. Тиймээс бидний эндэх амьдрал бол эртнээс Христийн амьдралыг үгүйсгэсэн үгүйсгэлийг дахин давтан тоглуулж байгаа хэрэг. Энэ дайсагналцсан амьдрал энэ бүхэн эхлэхээс ч өмнө Христийн дотор бидэнтэй хамт устгагдсан. Тэгэхлээр одоо бид нэг бол энэ амьдралыг хүлээн зөвшөөрөх эсвэл Христийн дотор амьдрахаар бүтээгдсэн тэр амьдралыг сонгох юм. Энэ тухай та Зохиогч  Зохиогч Эрнест О’нэйлын  Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.