Есүс шавь нараа тайвшруулсан нь| Иохан 14

Иохан 14-р бүлэгт Есүс бидэнд гэнэтийн онцгой тохиолдолд яах ёстой вэ гэдгийг хэлж өгсөн байна. Энэ бүлэг өнөөдөр ч сая сая итгэгчдийг тайвшруулсаар байна. Есүс энэ бүлгийн эхэнд, “Зүрхээ бүү шаналга, Бурханд итгэ, мөн Надад итгэ” гэж айлдсан байна.