Хайрт Паулаас| Ром 16

Ром захидлын энэхүү сүүлчийн бүлгээс бид сайнмэдээ Ромын Эзэнт гүрэн даяар хэрхэн түгэн тархаж байсныг харж чадна. Ёс бус байдал, садар самуун, зугаа цэнгэлд дарагдсан Ромын хотуудын гудамжаар Есүс Христийг гэрчлэгчид зүрхэндээ Христийн баяр хөөрийг тээн Христийг хаа сайгүй тунхагласаар байсан. Бусад дугаар