Үүнийг хийж болох уу?|Ром 14:1-15:3

Та Есүс Христэд итгэдэг үү? энэ бол бүхнийг шийдэх асуулт юм. Хэрвээ та Есүс Христэд итгэсэн бол та Христийнх болсон гэсэн үг. Тэгвэл 1 Коринт 6:20-д хэлэхдээ, “Та нарыг үнэтэйгээр худалдан авсан тул биеэрээ Бурханыг алдаршуул” хэмээн уриалсан байна.