Тэгвэл бид хэрхэн амьдрах учиртай вэ?|Ром 12-13

Бурханаас бидэнд төлөвлөсөн тэр л амьдралаар амьдрахын тулд бид харилцаа бүхэлдээ Бурханы хүслийн дагуу байх учиртай юм. Бурхан биднийг бусадтай харилцаатай байхаар бүтээсэн. Тиймээс ч бидэнд бие биенийхээ өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлага бас бий.