Бурхан Эцэгийн ивээл ерөөл|Ром 5

Адам Еден цэцэрлэгт Бурханы өмнө дуулгаваргүй үйлдэл хийх үед тэр ганцхан алдаа зөрчил хүн төрөлхтнийг бүхэлд нь гэм нүгэлд унагасан. Харин Есүс Христийн загалмай дээрх дуулгавартай үйлдэл бүх хүн төрөлхтөнд авралыг өгөх үүд хаалгыг нээсэн юм.