СҮНСЛЭГ УДИРДЛАГА ном

Удирдагч болохыг хүсэх нь зөв үү, буруу юу?
Христитгэлт удирдлагын гол цөм нь бурханлаг хандлага болохыг энэхүү "СҮНСЛЭГ УДИРДЛАГА" ном харуулдаг. Уг ном удирдлагын зарчмуудыг дэлхийгээс аваад чуулганд хэрэглэхийг санал болгоогүй, харин Библиэс гаргаж ирсэн.