АМЬДРАЛЫН ҮЕ БҮРИЙН ЗОРИГЖУУЛАЛТ – Хэсэг 2

Эргэцүүлэл: Бурхан, та бол итгэмжит. Та өнөөдөр ч өчигдөр ч маргааш ч үүрд хэвээрээ билээ.
    Езекиел 3:1 дээр, “Тэнгэрийн доорх бүх зүйлд тогтоогдсон цаг, бүх явдалд хугацаа буй” гэдэг. Цаг үеүдийн талаар хэлсэн олон эшлэл бий. “Төрөх хийгээд үхэх цаг”, “Уйлах хийгээд инээх цаг”, “Дуугүй байх хийгээд ярих цаг”, “Дайны хийгээд амар тайвны цаг”.  
    Гэхдээ бид юутай нүүр тулж байгаагаас үл хамааран Бурханы итгэмжит байдалд найдаж болно. Тэр “АМЬДРАЛЫН ҮЕ БҮРИЙН ЗОРИГЖУУЛАЛТААР” биднийг тэтгэнэ хэмээн амласан. Доктор Стэнли үүнийг тайлбарлах болно.