ДАХИН АМИЛАЛ: АМЛАЛТ БА УРЬДЧИЛАН ХАРАХ

Эргэцүүлэл: Тэр үхлээс дахин амилсан. Бидний номлол хий хоосон байгаагүй. Цаашид бид гэм нүгэл дунд байхгүй бөгөөд Христтэй хамт нас барсан хүн нэг бүрийн төлөө талархаж байна. Энэ нь гарцаагүй үнэн юм.
    Өмнө нь амьдарч байсан хүн бүхэн ганцаараа даван туулж эсвэл зайлсхийж чадахгүй айдас төрүүлэм зүйлтэй нүүр тулсан. Мэдээж тэр аймшигт явдал бол үхэл юм. Гэхдээ Христэд итгэгчдийн хувьд үхлээс эмээх шаардлагагүй. Үнэн хэрэгтээ үхэл мөнхийн баяр баясгалан, Бурхантай нөхөрлөх замын цорын ганц үүд хаалга билээ. Тэр бол бидний найдвар, итгэл үнэмшил юм.
    Өнөөдөр Доктор Стэнли “АМЛАЛТ БА ДАХИН АМИЛАЛЫГ УРЬДЧИЛАН ХАРАХ” сэдэвт сургаалаар танд тайтгарал бас итгэл найдвар өгнө. Сургаалыг хүлээн аван сонсоно уу.