ЕСҮС БОЛ ЭЗЭН - Хэсэг 2

Эргэцүүлэл: “Есүс Христ та бидний амьдралын Эзэн үү?” Хариулт нь тийм ээ. Гэхдээ цааш явахаас өмнө бидний амьдралд буй Түүний эрх мэдэл эргэн тойрны хүмүүст харагдаж байгаа юу?
    Шинэ гэрээнд ЭЗЭН гэдэг үг нь “Хэн нэгний сайн сайхны төлөө Түүний амьдралыг удирдах” гэсэн Грек утгатай. Энэ яг Есүс Христийг тодорхойлж байна. Тэр өөрийн Сүр жавхлант Алдар болон бидний сайны төлөө амьдралыг удирддаг Бурханы Хүү юм. Маш олон хүн, бүр зарим итгэгч нар Түүний хайрын удирдлагыг эсэргүүцдэг ч Есүс гарцаагүй Эзэн юм.
            Өнөөдрийн нэвтрүүлэг таныг Есүстэй харьцах харилцаагаа анхааралтай хараасай гэж уриалж байна. Бидэнтэй хамт байж Эзэнд үнэнч байхад таны хандлага, зан авир хэр нийцэж байгааг үнэлж дүгнээрэй. Чарльз Стэнлиг угтан авна уу.