ЕСҮС БОЛ ЭЗЭН - 1 хэсэг

Эргэцүүлэл:  Хэрэв та бид Христийн дагалдагч юм бол Есүс Христийг Эзэн гэдгийг уруулаараа хэлээд зогсохгүй бидний амьдралд дах түүний эрх мэдлийг гэрчлэх хэрэгтэй юм.
    Зарим шашинд энэ дэлхий мөнхийн сайн муугийн хоорон дах тулалдаанд байдаг гэж үздэг. Хэтийн төлвийг нь харвал сөргөлдөж байгаа хоёр хүч эн зэрэгцэхгүй, эцэст нь ямар үр дүн гарахыг хэн ч мэдэхгүй. Гэхдээ Библи үүнээс өөр үзэлтэй. Библи, Есүс аль хэдийн дайнд ялсан гэдэг. Тэнгэрийн бүхэн Түүнийг “Хаадын хаан, Эздийн эзэн” гэдгийг таньдаг ба нэг өдөр “өвдөг бүхэн түүний өмнө сөгдөнө” хэмээсэн. Тиймээс хэн ялагч вэ гэх асуулт байхгүй.
    Бидэнтэй хамт байгаарай. Доктор Чарльз Стэнли ямар ч эргэлзээгүй ЕСҮС ХРИСТ БОЛ ЭЗЭН гэх сануулгаар биднийг урамшуулж байна!