ТӨӨРӨГДЛИЙГ АРИЛГАХУЙ

Эргэцүүлэл: Бүх хүнд зориулсан аврал бол Ариун Сүнсний оршихуйгаар дамжуулан дахин амилсан, амьд Оршигч Есүс Христээр ирдэг.
Библи бидэнд Сатан залилахдаа гаргууд гэж анхааруулдаг. Тэр итгэгчдийг Бурхантай харилцуулахгүйн тулд хуурч мэхлэхийг хүсдэг. Тэр ихэвчлэн биднийг авралдаа эргэлзэхэд хүргэж өөрийн зорилгоо гүйцээдэг. Бид авралдаа эргэлзэх үед муу сүнсний урхинд сохроор ордог.
Гэхдээ Бурханы үг бидэнд заавар бас найдвар өгдөг. Чарльз Стэнлийн “ТӨӨРӨГДЛИЙГ АРИЛГАХУЙ” нь энэхүү номлол танд Сатаны заль мэхийг таньж мэдэх, үгүйсгэх зарчмуудыг заах болно.