ЗАГАЛМАЙН АМЬДРАЛ

Эргэцүүлэл:  Та гэм нүглийн хүлээснээс Есүсийн тусламжгүйгээр чөлөөлөгдөж чадахгүй. 
Олон Христэд итгэгчид боолчлолын сэтгэлээ, хандлагаасаа болоод Бурханы тэдэнд өгсөн баяр хөөр, амар тайвныг мэдэрч чаддаггүй. 
Др. Чарльз Стэнлигийн сургаалаар бэлтгэн хүргэдэг ХАМТДАА радио хичээлийн  өнөөдрийн дугаараар нүглийн хүлээснээс чөлөөлөх түлхүүрийг танилцуулах болно. Мөн түүнчлэн Библид бичигдсэн “Загалмайн амьдрал”-аар амьдрахад таныг урамшуулан, зоригжуулахын зэрэгцээ, Христитгэлт хүмүүсийн амьдралд загалмай дээрх Есүс Христийн ялалт ямар чухал болох талаар хуваалцах болно. Др.Стэнли Есүс Христийн үхэл ба дахин амиллын талаар хувцаалцахаар энд ирээд байна.