Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2021/04/08

“ ‘Хөршөө хайрла, дайснаа үзэн яд’ гэж хэлснийг та нар сонссон. Харин Би та нарт хэлье, дайснуудаа хайрла, та нарыг хавчигчдын төлөө залбир. Тэгснээрээ та нар тэнгэр дэх Эцэгийнхээ хүүхдүүд болно. Учир нь муу ба сайн дээр ч нараа Тэрээр мандуулж, зөвт болоод зөвт бус дээр ч бороо оруулдаг юм.” Матай 5:43-45
Та өстнийхөө дотор өөрийгөө олж харахаас нааш өстнөө бодит хүнээр харах үнэхээр хэцүү. Харин өөрийгөө олж харж чадах юм бол тэр хүмүүс өстөн чинь байхаа больдог юм