Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2021/03/03

“Миний дотор та нар амар амгалан байг гэж Би та нарт энэ зүйлсийг хэллээ. Ертөнцөд та нар зовлонтой байна. Гэвч зоригтой байгтун. Би ертөнцийг ялсан гэж айлдлаа.” Иохан 16:33
Энэ бол гэмт ертөнцөд амьдрахын үр дагавар юм. Гэхдээ та Есүсийн амлалтуудаас зуурч, харанхуй дүнсгэр цаг үеийг даван туулах боломжтой юм шүү. Тэр “Би чамайг орхихгүй, чамайг хаяхгүй” гэж амласныг ямагт санаж яваарай. Есүс тэнгэр дэхь мөнхийн гэрийнхээ үүдийг хүртлээ харанхуйн хөндийгөөр Тэр тантай хамт явах болно.