ИРЭЭРЭЙ нэвтрүүлэг - Сургаалт зүйрлэл: Төөрсөн хүү

Өнөөдрийн Ирээрэй нэвтрүүлгээрээ Лук 15:11-32-р эшлэлээс бид "Алдагдсан хүү ба ах нь" хэмээх сургаалт зүйрлэлээс суралцах болно. Энэхүү төөрсөн хүүгийн түүх бол эцэг хүний хүүгээ хүлээж буй хүлээлтийн талаарх хамгийн гайхалтай сургаалт зүйрлэл. Та магадгүй энэ төөрсөн хүү шиг Эцэгээсээ холдож төөрсөн байж болох юм. Тэгвэл яг л энэ хүү шиг гэмшээд Бурхан Эцэг рүүгээ ирээрэй. Бурхан Эцэгийн биднийг ирээрэй гэж хүлээж байгаа тэр зүрх сэтгэлийг гүйцэх сэтгэл байхгүй. Та аль олох хурдан Бурхан Эцэг рүүгээ эргэн очоод эргээд амьдрал руугаа гараарай.
Христ мэндэлсэн баярт зориулсан ИРЭЭРЭЙ нэвтрүүлэг