ИРЭЭРЭЙ нэвтрүүлэг - Паул Силас хоёр

—Ноёд оо, аврагдахын тулд би юу хийх ёстой вэ? гэв. Тэд
—Эзэн Есүст итгэгтүн. Чи болон гэрийнхэн чинь ч аврагдана гэлээ...  
Үйлс 16:24-40-д Паул Силас хоёроор дамжуулан шоронгийн хуяг болоод түүний гэр бүл сайнмэдээг сонсоод итгэсэн тухай гайхалтай түүх гардаг. Есүст үнэхээр итгэсэн л бол Түүнд итгэгч нэгний амьдрал өөрчлөгддөг. Итгэгч таны амьдрал өөрчлөлтөөр дамжуулан танаар дамжуулан Бурханыг таны эргэн тойрны хүмүүс харна. Үйлсгүй итгэл бол үхмэл юм шүү. 
Христ мэндэлсэн баярт зориулсан ИРЭЭРЭЙ нэвтрүүлгийг сонсоорой.