ИРЭЭРЭЙ нэвтрүүлэг - Гурван мэргэд

Херод хааны өдрүүдэд Иудейн Бетлехем хотноо Есүсийг төрсний дараа, дорно зүгээс мэргэд Иерусалимд хүрч ирээд
— Саяхан мэндэлсэн, иудейчүүдийн Хаан хаана байна? Бид зүүнтээд Түүний одыг хараад Түүнд мөргөхөөр ирлээ гэжээ... Матай 2:1-12
Бетлехемийн одны тухай та хэр зэрэг мэдэх вэ? Дорнын мэргэд бичээст тэмдэглэгдсэний дагуу одыг даган Хаанд мөргөхөөр ирсэн. Тэд хэрхэн мэдэж, яаж очсон бол...? 
Христ мэндэлсэн баярт зориулсан ИРЭЭРЭЙ нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсоорой.