Есүс Христгүй болоод л байсан юм болох л байлгүй

Есүс Христгүй болоод л байсан юм болох л байлгүй

Үнэний бүл чуулганы пастор Т.Мөнхжаргал