Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2020/12/18

Номлогчийн үгс 3:11
Бүх юмыг Тэр тухайн цагт нь сайхнаар бүтээсэн бөгөөд хэдийгээр хүн Бурханы үйлдсэн ажлыг эхнээс эцсийг нь хүртэл ойлгохгүй ч гэсэн Тэр тэдний зүрхэнд үүрд мөнхийг суулгажээ.
Бурханы товлосон цаг хамгийн төгс цаг байдаг. Бурхан яг цагтаа байдаг. Амен
Библи хүртэл “Бурхан зарим хүмүүсийн боддог шиг удаашралын бурхан биш ээ” Тэр за гэвэл за, үгүй гэвэл үгүй гэж хэлсэндээ хүрдэг, нэг зангаараа байдаг нэгэн.