ИРЭЭРЭЙ нэвтрүүлэг - Итгэмжит зарц

Христ мэндэлсэн баярт зориулсан ИРЭЭРЭЙ нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараа Матай 24:45-т өгүүлэгдэх Итгэмжит болон Итгэмжит бус зарцын сургаалт зүйрлэлээс суралцах болно. 
Итгэмжит ухаалаг зарц нь та байгаасай. Хүн болгонд бурханы хариуцуулсан зүйл байдаг. бурхан хүний итгэлийг шүүхгүй. Харин үйлсийг шүүнэ. үйлсээр аврагдахгүй гэдэг ч үйлсээрээ хүн шүүгдэнэ.