Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2020/12/16

Тэнгэрэлч тэдэнд —Бүү айгтун, харагтун, би бүх ард түмнийг үлэмж баярлуулах сайхан мэдээг та нарт авчирлаа. ЛУК 2:10
Есүсийн нэр Түүнийг төрөхөөс ч өмнө өгөгдсөн байсанчлан, Түүний удам судар нь Библийн Шинэ гэрээний анхны ном Матай ном дээр зурайтал бичигдсэн байдаг. Сайнтай муутай нь хамтад нь хольж хамтад нь бичиж үлдээсэн байдаг. Тэгэхээр одоо хамтдаа энэ ургийн бичиг болон Христмас баяр яагаад бүх хүний баяр болох талаар Хермоны шүүдэр хөтөлбөрөөс сонсоорой.