Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2020/12/15

ЛУК 21:15
Та нарыг эсэргүүцэгчдээс нэг нь ч эсэргүүцэж, хориглож чадахааргүй үг болоод мэргэн ухааныг Би та нарт өгөх болно.
Дэлхийн түүх, эрин үе, бүхий л цаг хугацааг хуваасан Христийн бидэнд өгсөн бэлэг шагнал: Хэний ч эсэргүүцэж хориглож чадахааргүй ҮГ БА МЭРГЭН УХААН юм.