“Бүгдээрээ бид хонь мэт төөрч, бүгд л өөр өөрийн замаар явав...” (Исаиа 53:6)