Нехемиа номыг 4 хэсэгт хуваан үзэж болно. Үүнд 1) Иудаг захирч байсан Персийн хаан, Иерусалим уруу Нехемиагилгээсэн нь; 2) Иерусалимын ханыг сэргээн босгосон нь; 3) ЭЗЭНий хуулийг Езра ёслол төгөлдөр тунхаглаж ард түмэн нүглээ улайсан нь; 4) Иудагийн захирагч болсон Нехемиагийн үйл хэрэг гэсэн хэсгүүд багтана. Нехемиа, Бурханд гүн хамааралтай байж байнга залбирч буй нь энэ номын анхаарал татсан хэсэг юм. 
/Эх сурвалж: АРИУН БИЧЭЭС НИЙГЭМЛЭГ Ариун Библи Нехемиа номын тайлбар/