Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2020/12/11

Учир нь бидний төлөө Хөвгүүн төрж, Бидэнд Хүү өгөгдсөн аж. Засаглал Түүний мөрөн дээр байж, Түүний нэрийг Гайхамшигт Зөвлөгч, Хүчит Бурхан, Мөнхийн Эцэг, Энхийн Жонон гэж дуудна. Исаиа 9:6
Бурханд таны амьдралд зориулсан гайхалтай төлөвлөгөө байгаа. Тиймээс Тэр таны алхам бүрийг удирдахыг хүсдэг. Учир нь Бурханы нэг нэр нь Иммануел буюу “Бурхан бидэнтэй хамт” бөгөөд Тэрээр биднийг амьдралд орж Өөрийг нь сонсож дагаасай гэж хүсдэг. Үнэндээ, Тэр бидэнтэй хамт байхыг маш их хүссэн учраас Өөрийн нэг хэсэг болох Хүүгээ дэлхий рүү махан биеэр илгээсэн юм. Надад замын дунд бууж өгөхөд бэлэн үе зөндөө тулгарч байсан. Гэхдээ Бурхан надтай хамт итгэмжит байж эдгээр өдрүүдэд цааш явахад тусалж байсан.