Өөртөө итгэх үү дээд тэнгэрт итгэх үү?

“... Надаас ангид та нар юу ч хийж чадахгүй” (Иохан 15:5)