ИРЭЭРЭЙ нэвтрүүлэг - Сургаалт зүйрлэл: Арван охин

Тэнгэрийн хаанчлал нь сүйт залууг угтахаар дэнлүүгээ аваад гарсан арван охинтой төстэй юм. Тэдний тав нь мунхаг, тав нь ухаалаг байлаа. Мунхгууд нь дэнлүүгээ авахдаа тосыг нь авсангүй. Харин ухаалгууд нь савтай тосыг дэнлүүтэй нь хамт авчээ... Матай 25:1-4
Та Эзэнийг ирэхийг хүлээхдээ ухаалаг 5 охин шиг итгэмжтэй, хариуцлагатай байгаарай.