ИРЭЭРЭЙ нэвтрүүлэг - Симеон

Иерусалимд Симеон гэгч зөвт агаад сүсэгт хүн байв. Тэр хүн Израилийн тайтгарлыг хүлээж байсан. Тэрээр Сүнсэнд хөтлөгдөн сүмд ирээд, бяцхан хүү Есүстэй уулзсан нэгэн юм. Зөвт агаад сүсэгт хүн Симеоноос хамтдаа суралцъя.